Part-Time (6/8) Administrative Officer

Stellenbosch University
Stellenbosch, Western Cape
Sun Jul 25 2021 07:00:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) save share
Duties/Pligte
Administratiewe en sekretariële ondersteuning vir die nagraadse programme van die Departement Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe.
Die pos behels 'n wye verskeidenheid funksies wat verband hou met organisering, koördinering en monitering; insluitend maar nie beperk tot die volgende:

 • Algemene kantoorondersteuning aan die onderskeie afdelings se nagraadse koördineerders om doeltreffende funksionering van nagraadse programme te verseker in die
Departement;
 • Bied administratiewe ondersteuning aan voornemende and geregistreerde studente en akademici wat aan die nagraadse programme deelneem;
 • Organisering en administratiewe ondersteuning van nagraads-verwante vergaderings, insluitend die Departementele Nagraadse Programkomitee;
 • Opstel van vergaderingnotules en bestuur van indiening van verslae aan die Fakulteit se nagraadse komitee;
 • Koördinering van alle administratiewe take wat verband hou met die keuring van nagraadse studente, registrasie proses and onderbrekings, eksaminering, ondersteuning
en nasporing van nagraadse studente en indiening van punte op die Universiteit se stelsel;
 • Organisering van en bied administratiewe ondersteuning aan navorsings- en nagraadse seminare, bemarkingsgeleenthede, werkswinkels en sosiale funksies;
 • Administrasie van kortkursusse en voortgesette professionele ontwikkelings-(VPO) aktiwiteite;
 • Kommunikasie van inligting van toepassing tot nagraadse studente en akademiese personeel;
 • Bied administratiewe ondersteuning vir meesters en doktorale navorsingsvoorstel hersieningspaneel vergaderings en skakeling met die Fakulteit se doktorale/
meesterskantoor;
 • Hulpverlening ten opsigte van die administratiewe reëlings van mondelinge eksamens;
 • Verskaf administratiewe ondersteuning vir die opstel van dokumente (bv. jaarboek veranderinge; riglyne; ens.) wat verband hou met die nagraadse programme;
 • Bestuur van datastelsels wat verband hou met nagraadse programme en begrip van die Universiteit se datastelsels vir nagraadse programme;
 • Opdatering van administratiewe-, onderrig- en navorsingsmateriaal op SunLearn, SunScholar en die departementele webblad.

Administrative and secretarial support for the postgraduate programmes of the Department of Health and Rehabilitation Sciences.
The post entails a wide variety of functions relating to organising, coordinating and monitoring, including but not limited to:

 • General office support of postgraduate divisional coordinators for efficient functioning of postgraduate programmes in the Department;
 • Administrative support to prospective and registered students as well as academics participating in the postgraduate programmes;
 • Convening of and providing administrative support to postgraduate related meetings, including the Departmental Postgraduate Programme Committee;
 • Preparing minutes of meetings and managing the submission of reports to the Faculty's postgraduate committee;
 • Coordinating all administrative tasks associated with postgraduate student selections, student registrations (and interruptions), submission of marks on the University's
system, examining and supporting and tracking postgraduate students;
 • Organising of and providing administrative support to research and postgraduate seminars, marketing events, workshops and social functions;
 • Administration of short course and continuing professional development activities (CPD);
 • Communicating information relevant to postgraduate students and academic staff;
 • Providing administrative support for master's and doctoral proposal review panel meetings and liaising with the Faculty's doctoral/master's office;
 • Assisting with the administrative arrangements of oral examinations;
 • Providing administrative support for the drafting of documents (e.g. guidelines, yearbook changes, etc.) related to the postgraduate programmes;
 • Managing systems for data related to postgraduate programmes and understanding the University's data systems for postgraduate programmes;
 • Updating the administration, learning and research material on SunLearn, SunScholar, and the departmental web page.

Job Requirements/Pos Vereistes
 • Graad 12 en 'n erkende naskoolse kwalifikasie;
 • Minstens drie jaar ervaring in universiteitsadministrasie;
 • Goeie rekenaarvaardigheid ten opsigte van Microsoft Word, Excel en PowerPoint;
 • Die vermoë om duidelik en effektief mondelings en skriftelik te kommunikeer in minstens twee van die oorheersende tale van die Wes-Kaap.

 • Grade 12 and a recognised post-school qualification;
 • At least three years' experience in university administration;
 • Good computer proficiency in Microsoft Word, Excel and PowerPoint;
 • The ability to communicate clearly and effectively verbally and in writing in at least two of the predominant languages of the Western Cape.

Recommendation/Aanbeveling

 • Ervaring in die administrasie van nagraadse programme.

 • Experience in the administration of postgraduate programmes.
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: admin@papahiring.com